Former Students

 

Picture of Becker Mattan Ze’ev

Becker Mattan Ze’ev

MSc
email:  mattan14@gmail.com
 

Picture of Alaa Egbarya

Alaa Egbarya

MSc
email:  alaaegb@gmail.com
 

Picture of Alon Oz

Alon Oz

Ph.D
email:  alonoz91@gmail.com
 

 

Picture of Tzvia Radlauer

Tzvia Radlauer

MSc
email:  tzviaradlauer@gmail.com
 
Picture of Neta Shomrat

Neta Shomrat

Ph.D
email:  neta.shomrat@gmail.com
 

Picture of Zohar Drach

Zohar Drach

MSc
email:  zohar.drach@gmail.com
 
Picture of Yael Binyamini

Yael Binyamini

MSc
email:  dbengi@gmail.com
 
Picture of Emanuelle Goren

Emanuelle Goren

MSc
email:  emanuellegrn@gmail.com
 

Picture of Yifat Nakibli

Yifat Nakibli

Ph.D
 
Picture of Victoria Zlotnik

Victoria Zlotnik

MSc
 
Picture of Lea Halimi

Lea Halimi

MSc
email:  slea@tx.technion.ac.il
 

Picture of Omri Mazar

Omri Mazar

Ph.D
 

Picture of Shiri Tomer

Shiri Tomer

MSc
 
Picture of Shany Hershkovitz

Shany Hershkovitz

Ph.D
 
Picture of Hanady Yaseen

Hanady Yaseen

Ph.D
 

Picture of Yotam Gil

Yotam Gil

Ph.D
 

Picture of Barak Yaakobovich

Barak Yaakobovich

MSc
 
Picture of Avram Yaakobovich

Avram Yaakobovich

MSc
 

Picture of Mirit Ram

Mirit Ram

MSc
 
Picture of Alex Tessler

Alex Tessler

MSc
 

Picture of Yulia Raichman

Yulia Raichman

MSc
 

Picture of Hanady Yaseen

Hanady Yaseen

MSc
 

Picture of Yuri Melman

Yuri Melman

MSc
 
Picture of Stanislav Simakov

Stanislav Simakov

MSc
 
Picture of Roni Levi

Roni Levi

MSc